خوش آمدید!

برای دریافت آخرین بروزرسانی‌های افزونه، استایل و ... نیازمند ثبت‌نام در انجمن می‌باشید تا با ما بروز بمانید!

ثبت نام!
قالب مجله ای خبری اکسترا - Extra

دانلود قالب مجله ای خبری اکسترا - Extra v4.6.5

دسترسی دریافت را ندارید
v4.6.5 ( updated 09-25-2020 )
- Fixed broken image size on Image module and image logo of Menu module.
- Fixed navigation anchor wrong target position with position-fixed section in theme builder header.
* includes/builder/autoload.php
* includes/builder/module/FullwidthImage.php
* includes/builder/module/FullwidthMenu.php
* includes/builder/module/Image.php
* includes/builder/module/Menu.php
* includes/builder/module/helpers/class-et-builder-module-helper-media.php
* includes/builder/scripts/frontend/global-functions.js
v4.6.3 ( updated 09-18-2020 )
- Fixed speciality section inner max-width option.
* includes/builder/class-et-builder-element.php
v4.6.2 ( updated 09-17-2020 )
- Fixed incorrect sticky state in the section with a video module.
- Fixed sticky element that doesn't correctly exits sticky state because fixed header transition is completed after document height props are updated.
- Fixed inconsistent row alignment output in frontend and visual builder when custom margin is used.
- Removed unnecessary overflow hidden for rows with 4+ columns.
- Revived background overlay and text overlay colors on hover state for post slider.
- Fixed javascript error in Internet Explorer.
- Enabled sorting in the Store module on the frontend.
- Fixed incorrect warning on Minify And Combine Javascript & Style Files options when 3rd party extension plugin is activated.
- Fixed incorrect module width on sticky state when sticky margin is set and width is auto.
- Fixed inability to drag and drop image to media library that is opened on gallery module's images field.
- Fixed unwanted padding change when specialty row enters sticky state.
- Fixed issue when changing the scale of the Button module.
- Fixed javascript error when setting the sticky Section Divider height.
- Fixed sticky style not implemented if module is sticky module inside sticky module.
- Fixed issue with links not working inside of the mobile menus.
- Fixed a case where Divi page would cause an error when loaded inside an iframe hosted on a different domain.
* core/admin/js/portability.js
* core/components/Portability.php
* core/components/Updates.php
* core/ui/utils/frame-helpers.js
* includes/builder/ab-testing.php
* includes/builder/api/DiviExtension.php
* includes/builder/api/DiviExtensions.php
* includes/builder/autoload.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/class-et-builder-plugin-compat-loader.php
* includes/builder/class-et-builder-settings.php
* includes/builder/class-et-builder-value.php
* includes/builder/class-et-global-settings.php
* includes/builder/conditions.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/main-modules.php
* includes/builder/main-structure-elements.php
* includes/builder/module/PostSlider.php
* includes/builder/module/Shop.php
* includes/builder/module/field/Position.php
* includes/builder/module/helpers/StickyOptions.php
* includes/builder/plugin-compat/scripts/sitepress-multilingual-cms.js
* includes/builder/scripts/frontend/background-layout.js
* includes/builder/scripts/frontend/global-functions.js
* includes/builder/scripts/frontend/motion-effects.js
* includes/builder/scripts/frontend/preview.js
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-element.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-elements.js
* includes/builder/scripts/src/admin_global_functions.js
* includes/builder/scripts/src/bfb_admin_script.js
* includes/builder/scripts/src/block-layout-frontend-preview.js
* includes/builder/scripts/src/builder.js
* includes/builder/scripts/src/cache_notice.js
* includes/builder/scripts/src/cpt-modules-wrapper.js
* includes/builder/scripts/src/failure_notice.js
* includes/builder/scripts/src/library_category.js
* includes/builder/scripts/src/library_scripts.js
* includes/builder/scripts/src/page-settings-metabox.js
* includes/builder/scripts/src/reset_memory_limit_increase_setting.js
* includes/builder/scripts/src/roles_admin.js
* includes/builder/scripts/stores/document.js
* includes/builder/scripts/stores/sticky.js
* includes/builder/scripts/stores/window.js
* includes/builder/scripts/utils/sticky.js
* includes/builder/scripts/utils/utils.js
v4.6.1 ( updated 09-03-2020 )
- Fixed issue with the Shop module which was not rendering the right template when it was returning no results.
- Fixed incorrect sticky element in sticky state when window is resized.
- Fixed incorrect auto-generated sticky offset when known element is not visible.
- Fixed broken hover style of border style, width, and color in frontend.
- Added clear cache support for Batcache (Pressable), Breeze, Kinsta Cache, GoDaddy Cache, and WP-Optimize.
- Fixed issue when extending the styles of an element when the modal was already opened.
- Fixed incorrect hover selector of button option group's background field.
- Fixed error when trying to use external links on Video modules.
- Improved Woo modules notice when Woocommerce plugin is not active.
- Fixed Box shadow and Text Shadow on Add to Cart module's button.
* core/components/SupportCenter.php
* core/components/init.php
* includes/builder/autoload.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/window.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/api.php
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/theme-builder.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/PricingTablesItem.php
* includes/builder/module/Shop.php
* includes/builder/module/field/Border.php
* includes/builder/module/field/Divider.php
* includes/builder/module/field/MarginPadding.php
* includes/builder/module/field/Position.php
* includes/builder/module/field/Sticky.php
* includes/builder/module/field/TextShadow.php
* includes/builder/module/helpers/Background.php
* includes/builder/module/helpers/HoverOptions.php
* includes/builder/module/helpers/ResponsiveOptions.php
* includes/builder/module/helpers/StickyOptions.php
* includes/builder/module/helpers/StyleProcessor.php
* includes/builder/module/woocommerce/AddToCart.php
* includes/builder/scripts/ext/media-library.js
* includes/builder/scripts/frontend/background-layout.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-element.js
* includes/builder/scripts/frontend/sticky-elements.js
* includes/builder/scripts/stores/document.js
* includes/builder/scripts/stores/sticky.js
* includes/builder/scripts/stores/window.js
* includes/builder/scripts/utils/sticky.js
* includes/builder/scripts/utils/utils.js
v4.5.8 ( updated 08-24-2020 )
- Fixed unable to export Role Editor.
- Fixed layout XML import.
- Fixed module right-click contextual menu's wrong placement.
- Fixed wrong styles in protected WordPress pages.
- Fixed issue when working with links that contain special characters.
- Fixed missing alt and title attributes in Post Title's featured image.
- Removed border bottom on BFB panel header.
* core/components/Updates.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/FullwidthPostTitle.php
* includes/builder/module/PostTitle.php
* includes/builder/plugin-compat/sitepress-multilingual-cms.php
* includes/builder/scripts/src/builder.js
v4.5.7 ( updated 08-18-2020 )
- Fixed the warning shown with WooCommerce v4.4.0 and WordPress v5.5.
- Fixed issue preventing ability to create a translation for a Divi Library layout.
- Fixed a problem in the post slider background which was not being displayed when the "Static CSS File Generation" option is enabled.
- Fixed issue with Divider which was applying extra space in the end of the pages.
- Fix for error being thrown when Google Translate extension is being used in the page.
- Fixed the margin of the last columns when switching preview modes.
* includes/builder/core.php
* includes/builder/framework.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php
* includes/builder/module/FullwidthPostSlider.php
* includes/builder/module/PostSlider.php
* includes/builder/plugin-compat/scripts/sitepress-multilingual-cms.js
* includes/builder/plugin-compat/sitepress-multilingual-cms.php
* includes/builder/scripts/src/library_scripts.js
v4.5.5 ( updated 08-08-2020 )
- Fixed bottom section dividers appearing at the top of sections.
* style.css
- Fixed issue when changing the colors of the Circle Counter in different responsive view contexts.
- Fixed the issue when module settings were not saved in some cases.
- Fixed uncaught addEventListener error when hover over Divi Layout Block and it's not activated yet.
- Updated Divi Layout placeholder button class names and fixed deprecated properties and methods warnings.
- Restricted the Divi Presets functional for non admin users.
- Theme Builder will now disable some filters (like Blur) on hover to match Visual Builder behavior.
- Fixed the issue when any Custom CSS settings assigned through a module preset were not displayed in Visual Builder.
- Fixed an issue where the body text style overwrote the company text style when a company link was set.
- Increased reCAPTHA badge z-index to ensure it's always on top.
- Fixed broken Divi Layout block preview and styles when Gutenberg preview device is on tablet or mobile type.
- Hides actions control on the builder metabox.
- Handles deprecated function wp_make_content_images_responsive() on rendering layout.
- Improved embedded video performance by caching the result.
- Fixed undefined text on new editable block element on 3rd party extensions.
- Fixed PHP 7.4+ deprecated passing parameters to join() (implode() alias) in reverse order.
- Updated the Support Center to verify the WP Debug Log setting points to a file (not a directory) before attempting to load its recent entries.
* core/components/SupportCenter.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/feature/global-presets/History.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/helpers.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/Portfolio.php
* includes/builder/module/SliderItem.php
* includes/builder/module/Testimonial.php
* includes/builder/module/Video.php
* includes/builder/module/VideoSliderItem.php
* includes/builder/module/helpers/HoverOptions.php
* includes/builder/scripts/src/bfb_admin_script.js
- Fixed the issue preventing to switch between the tabs of the responsive options.
- Added hover background when button is hovered in Visual Builder.
- Allow 3rd Party Extension to use builder editable elements on their custom modules.
- Fixed PHP 7.4+ deprecated passing parameters to implode in reverse order.
- Fixed bug with Parallax effect on iPad with iOS 13.
- Prevent setting selected option on the 2nd position in select control when total results size is 1.
- Fixed Blog Module conflict with Video widget.
- Fixed issue with dynamic categories on custom post types.
- Fixed the Button Icon option description text.
- Fixed CSS filter's hover transition effect on desktop.
- Fixed contact form rendering issue when option filed was added with keyboard shortcut.
- Fixed products per page plugin compatibility.
- Fixed the issue where module attributes were empty while importing a layout either through Divi Library or Divi Builder.
- Fixed the issue caused by incompatibility with PHP 5.4.
- Changed blacklist and whitelist terms to blocklist and allowlist throughout codebase.
* core/admin/js/support-center.js
* core/components/Portability.php
* core/components/SupportCenter.php
* core/components/VersionRollback.php
* core/components/api/ElegantThemes.php
* core/components/data/Utils.php
* core/components/mu-plugins/SupportCenterSafeModeDisablePlugins.php
* core/functions.php
* core/ui/utils/utils.js
* epanel/custom_functions.php
* includes/builder/ab-testing.php
* includes/builder/class-et-builder-element.php
* includes/builder/core.php
* includes/builder/deprecations.php
* includes/builder/feature/dynamic-content.php
* includes/builder/feature/global-presets/History.php
* includes/builder/feature/global-presets/Settings.php
* includes/builder/feature/woocommerce-modules.php
* includes/builder/frontend-builder/bundle.js
* includes/builder/frontend-builder/theme-builder/theme-builder.php
* includes/builder/functions.php
* includes/builder/module/Blurb.php
* includes/builder/module/ContactFormItem.php
* includes/builder/module/helpers/HoverOptions.php
* includes/builder/plugin-compat/eventon.php
* includes/builder/plugin-compat/woocommerce.php
* includes/builder/scripts/frontend/scripts.js
* includes/builder/scripts/src/builder.js
* includes/ratings.php
- Added new Divi Presets system
بالا