خوش آمدید به انجمن ای فری

بازدیدکننده گرامی برای دسترسی به تمامی امکانات در انجمن عضو شوید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم ، می توانید موضوعات ایجاد کنید ، پاسخ به موضوعات موجود ارسال کنید ، به اعضای انجمن امتیاز دهید ، اقدام به خرید و فروش کنید ، و موارد دیگر. عضویت، سریع و کاملاً رایگان است ، پس منتظر چی هستی؟

درخواست راهنمایی

اگر نیاز به راهنمایی دارید درخواست خود را ثبت کنید

فروشگاه

قالب و افزونه و محصولات خود را میتوانید اینجا خرید و فروش کنید

دانلود منابع

قالب و افزونه های جدید و بروز را میتوایند از اینجا دانلود کنید

= v2.0.8 =
- Tweak: Add different color to each dataset value in bar Chart widget.
- Fixed: Whatsapp Chat widget group option not working on mobile devices.
- Fixed: Hotspots Horizontal Position option not working for RTL sites in Image Hotspots widget.
- Fixed: Compatibility issues with WordPress 5.5.
= v2.0.7 =
- Tweak: Added Change Colors As Gradient option in Background Transition widget.
- Tweak: API Version updated for Facebook Reviews/Feed widgets.
- Fixed: Filter by Tags option letter case sensitive in Instagram Feed widget.
= v2.0.4 =
- Tweak: Premium Instagram Feed widget now supports Instagram videos.
- Tweak: Added RTL Mode option in Horizontal Scroll widget.
- Tweak: Added Image icon option in Tabs widget.
- Tweak: Added Carousel Tabs option in Tabs widget.
- Tweak: Added Change Readmore text option in social reviews widgets.
- Tweak: Added Render Type option in Lottie Animations section add-on.
- Tweak: Added Speed option in Flip Box widget.
- Fixed: Facebook Feed widget date not showing in Safari.
- Fixed: Social reviews carousel issue in RTL sites.
- Fixed: Vertical Image Comparison widget not working when label option is disabled.
Download Premium Addons PRO v2.0.3 - Premium Addons For Elementor Pro Free
= v2.0.3 =

- Fixed: Section add-on and some widgets not working since v2.0.2

Download Premium Addons PRO v2.0.2 - Premium Addons For Elementor Pro Free
= v2.0.2 =

- Fixed: Image Layers scroll effects not working since v2.0.0
- Fixed: Premium Lottie section add-on editor overloading issue.
- Fixed: Whatsapp button not working on iOS mobile devices.
- Fixed: Freehand positioning conflict in Lottie Animations section add-on.
- Fixed: Entrance animation duplicate issue in Horizontal Scroll widget.
- New: Introducing Lottie Animations Integration for all the widgets including icon options.
- New: Added Premium Lottie Animations Section Add-on.
- Tweak: Added Overlay Background option to Alert Box widget.
- Tweak: Added Default Tab Index option to Tabs widget.
- Tweak: Added Border Radius option for button in Content Switcher widget.
- Tweak: Added Show/hide layers on different devices option in Parallax Add-on multi layers.
- Tweak: Added Floating Effects in Image Hotspots and Preview Window widgets.
- Fixed: Horizontal Scroll not scrolling below last slide on Snappy effect.
- Fixed: Widgets masonry layout issues on the editor on Chrome browser.
- Fixed: Table widget responsive option not working on tablets.
- Fixed: Instagram Feed new API not working for logged out users.
- Fixed: Instagram login button not working when Facebook Reviews widget is disabled.
- Fixed: Conflict with Pinpoint Booking System Plugin shortcodes.
- Fixed: Multi Scroll widget Left/Right Section Width option override previous widgets.
- Fixed: PHP error `Trying to access array offer on value of type bool` in /white-label/admin.php.
- Fixed: Console error `jQuery is not defined` in Image Hotspots widget.
- Fixed: Compatibility errors with PHP v7.0
Fix Nulled Version Added
- Tweak: Added new API options for Instagram Feed widget.
- Fixed: Horizontal Scroll widget not working on RTL sites.
- Fixed: Opacity floating effect now working in Image Layers widget.
- Tweak: Added Hover Text/Icon Color option for Trigger Button in Magic Section widget.
- Tweak: Added Opacity to Float Effects in Image Layers widget.
- Tweak: Change "Read More" link text option added in Facebook/Twitter Feed widgets.
- Tweak: Added `Mouse Tilt` option in Icon Box widget.
- Tweak: Get 'alt' attribute for images in iHover widget.
- Fixed: Dynamic links not working for some elements.
- Fixed: Warning `Trying to access array offset on value of type bool` in section add-ons.
- Tweak: Added support for dynamic fields in all social media widgets.
- Fixed: Scrolling issues in Horizontal Scroll widget.
- Fixed: Console error `ReferenceError: module is not defined`
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا