• توجه!

  طی اشکالات اخیر آپلودسنتر هر فایلی دچار مشکل بود به مدیران اطلاع رسانی کنید تا مشکل برطرف شود.

  باتوجه به مشکلات پیش آمده بعد از آپدیت به وردپرس 5.3 و عدم سازگاری برخی از قالب ها و افزونه ها، هرچه سریعتر نسبت به آپدیت آن ها اقدام کنید.
(SEO (SEO2

افزونه (SEO (SEO2 v2.3.0 Beta 5

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
2.02.1
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه های کاربری
هست
Decide for yourself and effectively which content is indexed from the search engine. This happens either automatically or manually.
There are extensive rules in the forum preferences.

When creating a thread, you can immediately influence the "noindex","index","nofollow" and "follow" Robot Meta specifications.

Features:

Threads:

 • Robot Index global for all Threads in the Forum
 • Robot Follow global for all Threadsin the Forum
 • Robot Index for single threads
 • Robot Follow for single threads
 • Thread Title lower case option
 • Extra Meta Title
 • Extra Meta Description
 • Change Canonical URL
 • Choose free order of thread title (Prefix/ThreadTitle) with Sperator
 • With this variables %thread_title% %prefix_title% %forum_title% %board_title% %page_no%
 • Google News-Sitemap: (http://boardUrl.tld/googlenews.xml)
 • Change Twitter:Card Type
 • Change Description length
Forum:
 • Extra Meta Title
 • Extra Meta Description
 • Robot Index
 • Robot Follow
Extensive Forum settings:
 • NoIndex/NoFollow for threads with fewer X words
  • Only on the first page of a thread
  • In all posts of a thread
 • NoIndex/NoFollow for threads whose posts have no attachments
  • Only in the first post
  • In no post in a thread
 • NoIndex/NoFollow always from page x
 • NoIndex/NoFollow at a thread age of X days
 • NoIndex/NoFollow after X days since last post
 • NoIndex/NoFollow for threads that have a specific prefix
 • NoIndex/NoFollow based onThread Views
 • NoIndex/NoFollow for Thread with zero reply after X Days
Categories:
 • Extra Meta Title
 • Extra Meta Description
Member page:
 • Robot Index
 • Robot Follow
XFRM:
 • Robot Index
 • Robot Follow
 • Extra Meta Title
 • Extra Meta Description
 • Change Canonical URL
Extensive settings:
 • Change Canonical URL for Threads and RM
Other Pages:
 • NoIndex/NoFollow for Help-Pages
 • NoIndex/NoFollow for What's New Pages
 • NoIndex/NoFollow for What's Profil Pages
 • NoIndex/NoFollow for Login/Register Pages
 • Meta Description for Login/Register Pages
OG:Images for:
 • Threads per Direkt Imagelink or Upload
 • Foren per Direkt Imagelink or Upload
 • Categories per Direkt Imagelink or Upload
 • og:image (url or upload) for threads
 • og:image (url or upload) for foren
 • og:image (url or upload) for categories ("Create pages for categories" must active)
 • OG:image from First Post by Attachment
 • OG:image from First Post by IMG bbCode
 • OG:image from Avatar
Extra SEO for Images:
 • set ALT / Title for Images automatically* or manually
Sitemap:
 • remove noIndex Threads from the Sitemap
 • remove noIndex Ressources from the Sitemap
Other:
 • Seo Tools
 • Remove User/Avatar Links for Guest
 • Minify HTML
 • and many more...
*Automatically: the following variables are available:
{threadtitle}, {forumtitle}, {username}, {postdate}, {posttime}, {boardtitle}, {postid}, {threadid}, {filename}, {threaddate}, {threadtime}
بالا پایین